FANDOM


Trang này là nơi tập hợp tất cả các Project không được thực hiện trực tiếp trên wiki hay bởi các thành viên trên wiki; nói cách khác là các Project được thực hiện tại các site/forum khác và đưa về đăng tải lại trên Higashi Wiki. Trước khi đăng tải các Project này, cần xin phép người thực hiện bản dịch và ghi credit đầy đủ thông tin trên trang chính Project.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.